Reglement

Gedurende het gehele festival was het volgende festivalreglement van kracht:

1. Personen vanaf 18 jaar hebben toegang tot het festival, indien zij in het bezit zijn van een geldig toegangsbewijs en zich bij twijfel omtrent hun leeftijd kunnen legitimeren.

2. De festivalorganisatie behoudt zich het recht voor, inschrijvingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

3. Dit festival is georganiseerd om u kennis te laten maken met een grote diversiteit aan whisky. Het is de bedoeling dat u proeft en niet dat u grote hoeveelheden tot zich neemt. De organisatie heeft het recht, al dan niet na het geven van een waarschuwing, u de toegang tot het festival te ontzeggen en/of u van het festivalterrein te (laten) verwijderen, indien u naar het oordeel van de organisatie:
a) onder zodanige invloed van alcohol bent, dat u een gevaar voor uzelf en/of anderen bent en/of hinder veroorzaakt;
b) geweld pleegt of anderen met geweld dreigt en/of anderszins strafbare feiten pleegt;
c) andere aanwijzingen harerzijds niet strikt opvolgt.

4. Tijdens het gehele evenement zal de organisatie er alles aan doen om mensen en goederen te beschermen. De festivalorganisatie wijst echter uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af:
a) ten gevolge van de effecten van alcoholgebruik in de ruimste zin des woords;
b) voor schade aan mens en goederen, zulks in de ruimste zin des woords, door wie of wat dan ook ontstaan;
c) voor en/of ten gevolge van transacties tussen bezoekers, standhouders en/of locatie-exploitanten, van welker aard en omvang dan ook.